องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23/11/2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกร่วมกิจกรรมแห่กฐินสามัคคีหมู่ที่ 2 บ้านโพนบกร่วมกับผู้นำชุมชนพนักงานเจ้าหน้าและประชาชนในชุมชน
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 25566 นายวาสนา ตะวะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดกิจกรรมพัฒนาดูแลความสะอาดส้วมในหน่วยงานเนื่องใน “วันส้วมโลก” เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของห้องส้วมทุกประเภทให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย...
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก , พนักงาน , เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าส่วนราชการ , และจิตอาสาในชุมชนตำบลโพนบก ...
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบสำนักงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ชุมชนและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจิรญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมที่นอน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview16
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ