messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0812626646
นายอาทิตย์ บัวลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0982147113
นายบุญกอง ขยัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0801705954
account_box สมาชิกสภา
นายขุนศรี ขยัน
ประธานสภา
โทร : 0986413748
นายสมพร แข็งแรง
รองประธานสภา
โทร : 0858302594
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
เลขานุการสภา
โทร : 0631046131
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 0887818523
นายณรงค์ศักดิ์ ผันสำลี
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 0834567524
นายตั้ง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 0934352353
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 0832846224
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 0879394093
นายวิชัย การุญ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 0930121309
นายสฤษดิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 0845128950
นายปรมินทร์ วงค์พันธ์
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 0989848849
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-5857823
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8717382
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
โทร : 084-3871341
account_box สำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-0815606
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 082-8455764
นายณัฐพล ทมทะวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-0047645
นางสาวอัญชลีพร โพธิ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0825413619
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1597451
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-7972391
นางสาวอรุณี ตะวะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 0621319734
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
โทร : 097-0167299
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
โทร : 085-2745449
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 086-1225410
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
โทร : 083-0851261
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 062-1304893
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
โทร : 061-9423662
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนสวน
โทร : 081-0388078
นายเอ็ด ตะวะนะ
นักการภารโรง
โทร : 092-3531304
นายชาคิด เดชทะศร
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร : 063-0050693
นายบรรลือ เพียมา
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 095-8761770
นายศราวุฒิ วงค์พันธ์
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 062-1122056
นายธวัชชัย อ่อนทุม
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 062-9875595
นายชัยญา ออทอลาน
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 087-6349068
นายอรรถพล ไวแสน
จ้างเหมาบริการด้านกฏหมายและงานร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 0986069157
นายอัศวิน เมฆตั้ง
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพกูภัย
account_box กองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8717382
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 083-0047645
นางสาวชัชฎาภา ฝ่ายเพีย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 095-6271549
สิบเอกไพรวัลย์ ศรีวะสุทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 082-8573394
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 080-4016028
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-5765647
นางสาวกรรณิกา ต้ายบุญเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-9677640
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
โทร : 098-5857823
นายปรัชญา รมผาเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0842605116
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 081-6317398
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 082-8381384
นายปีดา ผาไชย
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 086-7653727
นางสาวสิริพรรณ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-9859104
นายพิทักษ์ชัย บัณฑิตเผ่าสกุล
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 090-2909221
นายสมคิด แข็งแรง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 099-6278447
นายยอดชาย ตันเสนา
จ้างเหมาบริการด้านงานช่าง
โทร : 061-1011748
นายจตุพล ดวงดูสัน
จ้างเหมาบริการด้านงานช่าง
โทร : 063-8983631
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวจันทร์จิรา ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
โทร : 084-3871341
นางสาววิไล อ่อนทุม
หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ
โทร : 088-5792182
นางวิภาดา ทมทะวา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-2018944
นายคำฟอง ขยัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 064-8790679
นางโสภา เดชทะศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-5623464
นางสาวปาริฉัตร ศรีสงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0804208453
นางสาวสายใจ รูวิชิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-6152918
นางสาวปราณี กะมะรี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0856965442