messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-0815606
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 082-8455764
นายณัฐพล ทมทะวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-0047645
นางสาวอัญชลีพร โพธิ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0825413619
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1597451
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-7972391
นางสาวอรุณี ตะวะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 0621319734
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
โทร : 097-0167299
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
โทร : 085-2745449
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 086-1225410
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
โทร : 083-0851261
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 062-1304893
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
โทร : 061-9423662
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนสวน
โทร : 081-0388078
นายเอ็ด ตะวะนะ
นักการภารโรง
โทร : 092-3531304
นายชาคิด เดชทะศร
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร : 063-0050693
นายบรรลือ เพียมา
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 095-8761770
นายศราวุฒิ วงค์พันธ์
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 062-1122056
นายธวัชชัย อ่อนทุม
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 062-9875595
นายชัยญา ออทอลาน
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร : 087-6349068
นายอรรถพล ไวแสน
จ้างเหมาบริการด้านกฏหมายและงานร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 0986069157
นายอัศวิน เมฆตั้ง
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพกูภัย