messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44 |
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 125 |
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 129 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 111 |
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 126 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 131 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1