messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนักวิชาการพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
คู่มือการจัดทำงบประมาณนักเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือการแก้ไข ยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1